ทำใบอนุญาต

Last updated: Jan 25, 2017  | 

ทำใบอนุญาต

 
ใบอนุญาตใช้สำหรับบุคคล **CB ชนิดมือถือ
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                      1 ฉบับ                   
 • หมายเลขเครื่อง และหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม 
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                       1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                         1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                            1 ฉบับ
 
ใบอนุญาตใช้  **VR ชนิดมือถือ
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                     1 ฉบับ
 • หมายเลขเครื่อง และหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                       1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                         1 ฉบับ
 • สำเนา บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (VR)                                         1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                            1 ฉบับ
 
ใบอนุญาตใช้สำหรับบุคคล **CB ชนิดประจำที่
 
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                     1 ฉบับ
 • หมายเลขเครื่อง และหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                       1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                         1 ฉบับ
 • สำเนา ใบอนุญาต "ตั้ง"สถานีวิทยุคมนาคม                                      1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                            1 ฉบับ
ใบอนุญาตใช้สำหรับบุคคล **VR ชนิดประจำที่
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                      1 ฉบับ
 • หมายเลขเครื่อง และหมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                       1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                         1 ฉบับ
 • สำเนา บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (VR)                                         1 ฉบับ
 • สำเนา ใบอนุญาต "ตั้ง"สถานีวิทยุคมนาคม                                      1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                            1 ฉบับ

​ใบอนุญาตตั้งสำหรับบุคคล **CB 
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                      1 ฉบับ
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                        1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                         1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนรถ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของอาคาร                       1 ฉบับ
 • หนังสือยินยอน (กรณีรถติดไฟแนนซ์ หรือ เช่าอาคาร)                     1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาต "ใช้" (ถ้ามี)                                                         1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                             1 ฉบับ

​ใบอนุญาตตั้ง  **VR
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                     1 ฉบับ
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                       1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                         1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น                                                   1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนรถ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของอาคาร                       1 ฉบับ
 • หนังสือยินยอน (กรณีรถติดไฟแนนซ์ หรือ เช่าอาคาร)                     1 ฉบับ
 • สำเนาใบอนุญาต "ใช้" (ถ้ามี)                                                         1 ฉบับ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                            1 ฉบับ
​สมัครสามชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                       1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                         1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น                                                   1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                                                          1 ใบ
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
​ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ทำใหม่)
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                        1 ฉบับ
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                          1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                           1 ฉบับ
 • สำเนา ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น                                   1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น            1 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                                                          2 ใบ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                              1 ฉบับ
​ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ต่ออายุ)
 • คำขอใบอนุญาตฯจาก กสทช.(แบบ คท.2)                                      1 ฉบับ
 • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน                                                        1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                          1 ฉบับ
 • บัตรเดิมที่กำลังจะหมดอายุ หรือ หมดอายุแล้ว                                  1 ฉบับ
​          (กรณีบัตรหายต้องแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน)
 • หนังสือรับรองสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น           1 ฉบับ
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                                                                         2 ใบ
 • หนังสือมอบอำนาจ (มอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)                             1 ฉบับ
                     

 

 

Powered by MakeWebEasy.com